Kennisgeving en voorontwerpbestemmingsplan Darp

Vanaf 3 mei 2018 tot en met 13 juni 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij het bestemmingsplan ‘Darp’ hebben voorbereid. Het voorontwerp-bestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.0000BP000000000578-0001, is klaar om in procedure te worden gebracht.

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Darp en voorziet in de vervanging, actualisatie en digitalisering van het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan. Het doel is te komen tot een meer uniforme planregeling t.o.v. andere actuele bestemmingsplannen. Uitgangspunt voor het toekomstig bestemmingsplan is consolidatie van de bestaande situatie. Geactualiseerd is hetgeen verouderd is.

Met verleende vrijstellingen/ontheffingen en nieuwe inzichten is rekening gehouden. Nieuwe ontwikkelingen, met uitzondering van die in de bestaande (planologische) situatie al geregeld zijn, worden niet mogelijk gemaakt. De plangrens is als volgt.

  • Noord: woningen aan de Ruiterweg en het sportcomplex DVSV.
  • Oost: Oosterlaan/Kamperweg.
  • Zuid: Veldweg, inclusief wadizone en o.b.s. De Veldwikke.
  • West: Westerlaan, inclusief wadizone.

Ter inzage

Vanaf 3 mei 2018 tot en met 13 juni 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak

Gedurende de terinzagetermijn kan een zijn of haar inspraakreactie schriftelijk of mondeling indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 217540 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Inloopmiddag en avond

U kunt het bestemmingsplan inzien en vragen stellen tijdens een:

  • Inloopmiddag: op dinsdag 15 mei 2018 van 13.30 tot 15.30 uur
  • Inloopavond: op woensdag 23 mei 2018 van 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: dorpshuis De Stobbe, Linthorst Homanstraat 22 in Darp.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.