Kennisgeving en voorontwerpbestemmingsplan Dwingeloo Brink 30 en Kerkpad 1

Vanaf 18 oktober 2018 tot en met 28 november 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij het bestemmingsplan “Dwingeloo, Brink 30 en Kerkpad 1” hebben voorbereid.  Het bestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.573PHZKrkw1Brink31-0001, voorziet in de uitbreiding en upgrading van de bestaande bedrijfsgebouwen behorende bij hotel De Brink en de bouw van een woning mogelijk te maken. Op grond van het geldende  bestemmingsplan mogen 8 woon-zorgappartementen worden gerealiseerd. Hiervan wordt afgezien. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure gebracht te worden.

 
Ter inzage

Van 18 oktober 2018 tot en met 28 november 2018.
 

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.
 

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is in te zien op  www.ruimtelijkeplannen.nl.

 
Inspraak

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar inspraakreactie schriftelijk of mondeling indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 225721 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.
 

Contact

cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.