Kennisgeving en voorontwerpbestemmingsplan Lhee 78 Dwingeloo

Vanaf 9 augustus tot en met 19 september 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het perceel Lhee 78 in Dwingeloo. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509PHZLhee78DWG-0001 voorziet in het planologisch mogelijk maken van camperstandplaatsen bij het agrarisch bedrijf. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

 

Ter inzage

Vanaf 9 augustus 2018 tot en met 19 september 2018 .

 

Waar

 

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

 

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Inspraak

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke (inspraak)reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 221592 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.