Kennisgeving en voorontwerpbestemmingsplan Middenweg 14-15 Vledder

Vanaf 19 april 2018 tot en met 3 mei 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplanwijziging hebben voorbereid voor de percelen Middenweg 14 en 15 te Vledder.

Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.PHZMiddenweg1415VL-0001 voorziet in een woonbestemming voor de twee bestaande groepsaccommodaties “Olde Stee” en “Vijverstee” op het perceel Middenweg 15/Lange Wandenweg 2. Verder wordt in het bestemmingsplan aan het huidige kampeerterrein “De Bosrand” Middenweg 15,  een globale woonbestemming met uitwerkingsverplichting toegekend voor de realisatie van drie riante vrijstaande woningen. De bestaande bedrijfswoning wordt voorshands als reguliere woning gehandhaafd, maar mag in de toekomst worden vervangen door een riante vrijstaande woning. De ontsluiting van de woningen op de openbare weg blijft op de plek van de huidige in- en uitrit van het campingterrein. Aan de uitwerking van de globale woonbestemming zijn voorwaarden verbonden die in hoofdzaak betrekking hebben op de beoogde hoogwaardige beeldkwaliteit van de toekomstige bebouwing. Aan het uitwerkingsplan is een openbare procedure verbonden. Nadat de openbare procedure voor het uitwerkingsplan is doorlopen, kan een reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning worden aangevraagd. In verband met de planontwikkeling heeft de gemeente een privaatrechtelijke overeenkomst met de initiatiefnemer gesloten. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

Ter inzage

Vanaf 19 april 2018 tot en met 3 mei 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden

Digitaal

 Het voorontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Inspraak

Gedurende de terinzageternijn kan een ieder zijn of haar  inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke reacties stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 215953 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.