Kennisgeving en voorontwerpbestemmingsplan Vledder Noord, partiële herziening zorgvoorziening

Vanaf 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het partieel herzien van het bestemmingsplan Vledder Noord. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.513PHZzorgvziening-0001 is opgesteld om het initiatief van Dorpsbelang Vledder, een plan dat voorziet in de realisatie van 16 zorgappartementen en 16 zorgappartementen voor zelfstandige bewoning, met de mogelijkheid om op basis van behoefte zorg in te kopen, in het bestemmingsplan Vledder Noord, juridisch-planologisch mogelijk te maken. Samengevat past het initiatief op twee onderdelen niet in het geldende bestemmingsplan.

  • I: De 16 appartementen voor zelfstandige bewoning vallen niet onder de term intramurale zorgvoorzieningen. In de regels is dit gecorrigeerd. Dit heeft, gezien de jurisprudentie over zorgwoningen en de bijbehorende bestemming, als consequentie dat de bestemming ‘Maatschappelijk’ is gewijzigd in ‘Gemengd’; 
  • II: De voorgestelde ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer aan de zuidzijde van het plangebied. Deze ontsluiting past niet binnen de bestemming 'Verkeer - Fietspaden'. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

Ter inzage

Vanaf  20 december 2018 tot en met 30 januari 2019.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Inspraak

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar inspraakreactie schriftelijk of mondeling indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 232078 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521