Kennisgeving toepassing coördinatieregeling verplaatsing Aldi Dwingeloo

Op 23 december 2020 heeft de gemeenteraad op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening besloten dat de coördinatieregeling wordt toegepast voor het bouwplan voor de verplaatsing van Aldi Dwingeloo naar Valderseweg in Dwingeloo.
Het coördinatiebesluit heeft betrekking op het bestemmingsplan ”Dwingeloo, Aldi Valderseweg” en de benodigde omgevingsvergunning(en) voor het uitvoeren van het bouwplan, herinrichten van het terrein en overige met het project samenhangende besluiten.
Met deze coördinatieregeling worden de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures naast elkaar. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over de ontwerpbesluiten zoals bijvoorbeeld het ontwerpbestemmingsplan. Wij verwachten dat in het eerste kwartaal van 2021 de ontwerpen ter inzage gelegd kunnen worden. Zodra dat kan, wordt dit gepubliceerd in “De Westervelder”. De besluiten om het bestemmingsplan vast te stellen en om de omgevingsvergunning te verlenen worden in de beroepsfase aangemerkt als één besluit. Daartegen kan na vaststelling en verlening beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen dit besluit tot toepassing van de coördinatieregeling staat geen bezwaar en beroep open.

Inzage

De stukken zijn in te zien via de website van de gemeenteraad op www.gemeentewesterveld.nl onder het kopje “gemeenteraad”.

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=westerveld&agendaid=a874c44d-8382-4537-b77a-715fe9fee524&FoundIDs=&year=2020

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521