Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied Westerveld 2019'

Vanaf 18 juli 2019 tot en met 11 september 2019 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het buitengebied van de gemeente Westerveld.

Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.20171572002-0001 voorziet in de samenvoeging van diverse van kracht zijnde bestemmingsregelingen in het buitengebied van Westerveld.   

In het bestemmingsplan is geen sprake van nieuw beleid, alleen bestaande planologische rechten zijn hierin overgenomen. Met dit bestemmingsplan wil de gemeente bereiken dat de publieke digitale raadpleegbaarheid van planologische informatie betreffende bebouwde en onbebouwde percelen in het buitengebied, wordt verbeterd. Het gaat om een beperkte beleidsarme actualisatie.

In het bestemmingsplan worden ontwikkelingen meegenomen die in het bestaande beleidskader passen. In deze zin is bijvoorbeeld de bestaande regeling voor het ‘kamperen bij de boer’ aangepast. Hetzelfde geldt voor de bestaande regeling voor kleinschalige energiewinning op woon- en bedrijfslocaties. Voor het op de grond plaatsen en exploiteren van zonnepanelen binnen het bouwvlak van agrarische- en overige bedrijven is de bestaande regeling nader uitgewerkt, waarbij het plaatsen van kleine windturbines als mogelijkheid is toegevoegd door middel van een afwijkingsbevoegdheid.

De inspraakperiode is een uitgelezen mogelijkheid voor eigenaren en gebruikers om te controleren of ‘hun’ bestemming nog klopt en, als dat niet het geval is, een inspraakreactie in te dienen. De gemeente kan dan beoordelen of de bestemming in het ontwerpbestemmingsplan kan worden meegenomen.

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 18 juli 2019 tot en met 11 september 2019 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Diever. Het voorontwerpbestemmingsplan is in digitale vorm in te zien op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn of haar inspraakreactie schriftelijk of mondeling indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 207662 vermelden. Voor het indienen van een digitale inspraakreactie zie: www.gemeentewesterveld.nl/bpbuitengebied. Voor het indienen van een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Spreekuur

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek met een medewerker Ruimtelijke Ordening over de bestemming van uw perceel? Dan kunt u zich aanmelden voor het spreekuur. Aanmelding kan tot 23 augustus 2019 via het telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: voorontwerpbestemmingsplan buitengebied 2019.