Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Partiële herziening bedrijventerrein Moersberger Erven, Nijensleek (let op geen terinzage legging)

B&W van Westerveld geven overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan ´Partiële herziening bedrijventerrein Moersberger Erven´, plaatselijk bekend Moersberger Erven in Nijensleek.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Al enige jaren wordt gesproken over een mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein Moersberger Erven in Nijensleek. Aan de zuidzijde van het bestaande bedrijventerrein ligt een stuk grond dat in het geldende bestemmingsplan “Nijensleek” al deels de bestemming bedrijventerrein heeft. De gewenste uitbreiding past niet in dit bestemmingsplan. Door middel van het opstellen van een partiële herziening wordt de uitbreiding van het bedrijventerrein juridisch-planologisch geregeld.

Reageren

U kunt niet reageren. Deze kennisgeving betreft alleen het voornemen tot het maken/in procedure brengen van het bestemmingsplan. Als een ontwerp van dit plan gereed is, wordt dat gepubliceerd in o.a. de gemeentepagina van de “De Westervelder”. Dan wordt de procedure gestart. Op dit moment liggen er dus geen stukken ter inzage en kunnen er nog geen zienswijzen ingediend worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via 14 0521.