Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan en voorontwerpbestemmingsplan Dwingeloo, partiële herziening locatie Vos, Heuvelenweg

Vanaf 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat zij het bestemmingsplan ‘Dwingeloo, partiële herziening locatie Vos Heuvelenweg’ hebben voorbereid. Het voorontwerpbestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.573PHZPoolweg1DWG-0001, is klaar om in procedure te worden gebracht.  Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Poolweg 1 in Dwingeloo. Ongeveer 2350 m2 aan bedrijfsbebouwing wordt afgebroken. Op de beschikbaar komende gronden worden zestien woningen gebouwd bestaande uit vier vrijstaande woningen, vier rijwoningen en acht gestapelde woningen/appartementen. De bestaande karakteristieke bedrijfswoning wordt bestemd tot Wonen.

Inzage

In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het voorontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het voorontwerpbestemmingsplan digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. 

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak

Vanaf 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020 kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijk reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 208558  vermelden. Een mondelinge inspraakreactie kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.