Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan en voorontwerpbestemmingsplan Lokweg 5 Havelte

Vanaf 3 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het perceel Lokweg 5 in Havelte. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.0000BPLokweg5-0001 voorziet in het verranderen van de agrarische bedrijfsbestemming in een woonbestemming en de mogelijkheid voor het bouwen van een nieuwe woning in het kader van de ruimte-voor-ruimte regeling. De bestaande bedrijfsgebouwen worden hiervoor gesloopt. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

Inzage

In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het voorontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 3 september 2020 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak

Vanaf 3 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijk reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 259491 vermelden. Een mondelinge inspraakreactie kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521