Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan en voorontwerpbestemmingsplan Rollestraat 35 Wapse

Vanaf 3 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het perceel Rollestraat 35 in Wapse. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.BPRollestraat35Wap-0001 voorziet het veranderen van de huidige recreatieve bestemming in een woonbestemming waarbij een splitsing in twee woningen wordt toegestaan. Het huidige bijgebouw blijft bestaan als recreatieappartement. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

Inzage

In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het ontwerpbestemmingsplan vanaf 2 juli 2020 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Inspraak

Vanaf 3 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 kan een ieder een inspraakreactie schriftelijk of mondeling indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 267816 vermelden. Een mondelinge reactie kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.