Kennisgeving voorbereiding en ontwerp bestemmingsplan Leggeloo 49 Dwingeloo

Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor Leggeloo 49 te Dwingeloo. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509PHZLeggeloo49-0001 voorziet ter plaatse in een woonbestemming in plaats van de huidige agrarische bestemming. Het bestemmingsplan staat splitsing van de bestaande bebouwing in maximaal drie woningen toe. Het ontwerp bestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht. 

Inzage 

Het ontwerp bestemmingsplan kan vanaf 21 december 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het ontwerp bestemmingsplan vanaf 21 december 2023 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl  .

Zienswijze

Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-024038 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.