Kennisgeving voorbereiding en ontwerp bestemmingsplan Oeveraseweg 27 Havelte

Vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor Oeveraseweg 27 Havelte.
Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.057PHOeverasewg27H-0001 wijzigt de ligging van het bouwvlak van het ter plaatse gevestigde bedrijf Recycling Westerveld binnen de bestaande bedrijfsbestemming. De oppervlakte van het bouwvlak wordt niet vergroot. Het ontwerp bestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht. 

Inzage 

Het ontwerp bestemmingsplan kan vanaf 14 december 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het ontwerpbestemmingsplan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Zienswijze

Vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-013344 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.