Kennisgeving voorbereiding en ontwerp bestemmingsplan Schoolstraat 18 Uffelte

Vanaf 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor Schoolstraat 18 tin Uffelte. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.UFFPHZSchoolstr18-0001 voorziet in een woonbestemming in plaats van de huidige bestemming ‘detailhandel’. Er zijn een bedrijfswoning en loods aanwezig. Het voornemen is om de bestaande loods te slopen en een nieuwe tweede woning op het perceel te realiseren. De bestaande bedrijfswoning krijgt een reguliere woonbestemming. Het ontwerp bestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht. 

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan kan vanaf 7 december 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het ontwerp bestemmingsplan vanaf 7 december 2023 digitaal te bekijken.

Digitaal 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-015550 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.