Kennisgeving voorbereiding en ontwerp uitwerkingsplan Vledder Noord fase 2

Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor woningbouw in Vledder. Het uitwerkingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.BP98930-0001 voorziet in in de realisatie van 6 woningen in het plan Vledder-Noord. Het ontwerpwijzigingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.  

Inzage

Het ontwerp uitwerkingsplan kan vanaf 21 december 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan vanaf 21 december 2023 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het ontwerp uitwerkingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-012521 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.