Kennisgeving voorbereiding en ontwerpbestemmingsplan Dwingeloo Lhee 78 campercamping

Vanaf 1 december 2022 tot en met 11 januari 2023 ter inzage.

Recificatie

In De Westervelder/Wolder Courant van 30 november 2022 stond een publicatie over het ontwerpbestemmingsplan van camping Olde Bargen. Dit is onjuist. Er wordt een rectificatie geplaatst. De periode van tervisielegging is een week opgeschoven. 

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan is klaar om in procedure te worden gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZLhee78-0001. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de agrarische bedrijfsbestemming (voormalig melkveebedrijf) in een recreatieve bestemming waarbij op het bestaamde erf (het voormalige agrarische boerenerf) een uitbreiding van de camper camping mogelijk wordt gemaakt. 

In het Besluit milieueffectrapportage (mer) is opgenomen dat voor bepaalde ontwikkelingen een mer-beoordeling opgesteld moet worden. Er kan worden volstaan met een vormvrije mer-beoordeling. Door de initiatiefnemer is daarvoor een aanmeldnotitie ingediend. De aanmeldnotitie is getoetst. Er is besloten dat voor het project geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld omdat beoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet tot onevenredige nadelige milieugevolgen leidt. Dit besluit is geen besluit waartegen bezwaar of beroep mogelijk is. Eventuele bezwaren tegen het besluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het ontwerpplan vanaf 1 december 2022 digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 1 december 2022 tot en met 18 januari 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 334245 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.