Kennisgeving voorbereiding en ontwerpbestemmingsplan “Oude Willemsweg 5, Oude Willem"

Vanaf 6 juli 2023 tot en met 16 augustus 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor Oude Willemsweg 5 in Oude Willem. Het ontwerpbestemmingsplan is klaar om in procedure te worden gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHOudWillemswg5-0001 en voorziet in de herbouw van een woning en herinrichting erf.  

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf 6 juli 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het ontwerpplan digitaal te bekijken.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 6 juli 2023 tot en met 16 augustus 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad, Postbus 50, 7970 AB Havelte.  Graag het zaaknummer 2023-012352 vermelden. Voor een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.