Kennisgeving voorbereiding en ontwerpbestemmingsplannen “Herstelplan wijzigingsplannen buitengebied Westerveld” en “Postzegelbestemmingsplan buitengebied Westerveld”

Vanaf 6 oktober 2022 tot en met 16 november 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij twee bestemmingsplannen hebben voorbereid als twee reparatieplannen als gevolg van de vernietiging van het bestemmingsplan Buitengebied 2018. 
Op 21 juli 2021 is dit bestemmingsplan door de Raad van State vernietigd vanwege de stikstofregeling. Deze vernietiging betekende ook dat sommige wijzigingsplannen voor een aantal percelen niet meer gelden. In die plannen wordt namelijk juridisch (in de regels) verwezen naar het bestemmingsplan Buitengebied 2018. Dit is één van de vervelende gevolgen van de vernietiging. Wij gaan dit herstellen door een nieuw bestemmingsplan vast te stellen waarin de oorspronkelijke bestemming weer hersteld wordt. Op die manier geldt er weer een juridisch juiste bestemming. 

Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Het hebben van juiste bestemmingsplannen is wenselijk en noodzakelijk. Voor een aantal percelen is een nieuw wijzigingsplan opgesteld welke door het college wordt vastgesteld en voor een aantal percelen een bestemmingsplan welke door de raad vastgesteld moet worden. Het verschil zit met name in de juridische grondslag. Beide ontwerpbestemmingsplannen zijn klaar om in procedure te worden gebracht. Het “Herstelplan wijzigingsplannen buitengebied Westerveld” heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509Herstel8WP2022-0001. Het “Postzegelbestemmingsplan buitengebied Westerveld” heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.509Veegplan4WP2022-0001

Inzage

De ontwerpbestemmingsplannen kunnen op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u vanaf 6 oktober 2022 de plannen digitaal te bekijiken.  

Digitaal 

De ontwerpplannen zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Zienswijze

Vanaf 6 oktober 2022 tot en met 16 november 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen:
1. Voor het Herstelplan wijzigingsplannen stuur u een zienswijze aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 334797 vermelden. 
2. Voor het Postzegelplan stuurt u een zienswijze aan de gemeenteraad, Postbus 50, 7970 AB Havelte.  Graag het zaaknummer 334798 vermelden. 
Voor een mondelinge reactie kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.