Kennisgeving voorbereiding en voorontwerp bestemmingsplan Leggeloo 33

Vanaf 18 februari 2021 tot en met 31 maart 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor Leggeloo 33. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509PHZLeggeloo33-0001 voorziet in de splitsing van de woonboerderij en de bouw van een compensatiewoning.  Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 18 februari 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Inspraak

Vanaf 18 februari 2021 tot en met 31 maart 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 285290 vermelden. Een mondelinge reactie kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.