Kennisgeving voorbereiding en voorontwerp bestemmingsplan Oeveraseweg 2 Havelte

Vanaf 10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het perceel Oeveraseweg 2 in Havelte. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.057PHOeverasewgHVT-0001 voorziet in de vestiging van een onbemand tankstation en 2 oplaadpunten voor elektrische voertuigen op het perceel Oeveraseweg 2 te Havelte. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

Ter inzage (rectificatie en verlenging)

Op 9 september 2020 is in “De Westervelder” een publicatie geplaatst over de kennisgeving en de ter inzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan Oeveraseweg 2 in Havelte.  Aangezien deze publicatie niet in de Staatscourant heeft gestaan, terwijl dit wel verplicht is, is een rectificatie gepubliceerd in De Westervelder van 7 oktober 2020. Voor het overige blijft de publicatie van 9 september 2020 in stand maar de inspraaktermijn is verlengd naar 18 december 2020.  In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het voorontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Inspraak

Vanaf 10 september 2020 tot en met 18 december 2020 kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 273251 vermelden. Een mondelinge reactie kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.