Kennisgeving voorbereiding en voorontwerp bestemmingsplan Vledderveen – Bosweg 1 en P.W. Jansenlaan

Vanaf 8 april 2021 tot en met 19 mei 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor Bosweg 1 te Vledderveen. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509PHZBosweg1-0001 voorziet in een ruimte voor ruimte initiatief voor Bosweg 1 waarbij één compensatiewoning aan de P.W. Jansenlaan wordt gerealiseerd. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

Inzage

In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het voorontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 8 april 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Inspraak

Vanaf 8 april tot en met 19 mei 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 258390 vermelden. Een mondelinge reactie kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521