Kennisgeving voorbereiding en voorontwerpbestemmingsplan Oosteinde 21 Wapserveen

Vanaf 24 december 2020 tot en met 3 februari 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het perceel Oosteinde 21 in Wapserveen. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509PHZOosteinde21-0001 voorziet in de sloop van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en de ontwikkeling van een woningbouwkavel in het kader van de ‘ruimte-voor-ruimte’ regeling. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 23 december 2020 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Inspraak

Vanaf 24 december 2020 tot en met 3 februari 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 290203 vermelden. Een mondelinge reactie kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.