Kennisgeving voorbereiding en voorontwerpbestemmingsplan Ootmaanlanden en Koningsschut

Vanaf 15 april 2021 tot en met 26 mei 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor de gebieden Ootmaanlanden en Koningsschut. Het voorontwerpbestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.579PHOotmaanlandUF-0001 voorziet in de ontwikkeling van beide gebieden. Om Meppel voor wateroverlast bij hoogwatersituaties te beschermen is er bestuurlijk afgesproken dat er 400.000 m³ water vanuit de Oude Vaart geborgen moet kunnen worden.

Het gebied Ootmaanlanden is aangewezen als retentiegebied. Om dit gebied te kunnen inzetten, wordt water van de Oude Vaart via de Drentse Hoofdvaart naar het gebied Ootmaanlanden geleid. Koningsschut is in een later stadium aangewezen als tweede bergingsgebied om te kunnen voldoen aan de bergingsbehoefte van 400.000 m³. De waterbergingsopgave kan over deze twee gebieden worden verdeeld. Daarnaast is het van belang de verdroging in de Ootmaanlanden en daarmee in het Holtingerveld tegen te gaan. Ook hierover zijn bestuurlijke afspraken (natuurdoelstellingen vanuit Natura2000 en NNN) gemaakt. De verdroging zal worden tegengegaan door gebiedseigen water vast te houden in de Ootmaanlanden.

Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 15 april 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak

Vanaf 15 april 2021 tot en met 26 mei 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 272139 vermelden. Een mondelinge reactie kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.