Kennisgeving voorbereiding en voorontwerpbestemmingsplan Valderse III woningbouwontwikkeling in Dwingeloo

Vanaf 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het gebied Valderse III in Dwingeloo. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.0000BP000000000584-0001 voorziet in het volgende plan:

Ten oosten van Dwingeloo, in aansluiting op de bestaande woonwijk Valderse liggen agrarische gronden waar de eigenaar de woonwijk wil uitbreiden met 67 woningen. 

Kaart Valderse III

Deze ontwikkeling past binnen de woningbouwopgave en de woningbehoefte. Met dit bestemmingsplan kan hierin voorzien worden. In het bestemmingsplan is een plankaart opgenomen waar het gewenste bouwprogramma. In het bestemmingsplan is een verkavelingsvoorstel te zien. Een definitieve en meer gedetailleerde uitwerking is er nog niet. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

Inzage

In verband met de coronacrisis verzoeken wij u het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 24 juni 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de op dit moment geldende corona-maatregelen.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Inspraak

Vanaf 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 285772 vermelden. Een mondelinge reactie kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Vragen over het plan

Belangstellenden voor een woning/kavel kunnen zich via dit bestemmingsplan niet melden bij de gemeente. Voor vragen hierover kan contact opgenomen worden via info@valdersekampen.nl.