Kennisgeving voorbereiding en voorontwerpbestemmingsplan Wapse, transformatie recreatiepark naar wonen

Vanaf 21 april 2022 tot en met 18 mei 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1  van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor park Nieuwlande in Wapse. Het  bestemmingsplan met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZNwlandWapse-0001 voorziet in een transformatie van het recreatiepark naar wonen. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure gebracht te worden.

Inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u het vastgestelde wijzigingsplan vanaf 21 april 2022 digitaal te bekijken.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak

Vanaf 21 april 2022 tot en met 18 mei kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB  Havelte. Graag het zaaknummer 323873 vermelden.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.