Ontwerp wijzigingsplan nieuwbouw koloniewoningen Van der Meulen en Hooiweg-Zuid en ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Vanaf 5 april 2018 tot en met 16 mei 2018 ter inzage

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 5 april 2018 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘nieuwbouw koloniewoningen Van der Meulenweg en Hooiweg-zuid’, met planidentificatie NL.IMRO.1701.572WPMeulenHooiweg-0001, met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen.

Het wijzigingsplan is opgesteld om de bouw van 6 resp. 2 woningen aan resp. de Van der Meulenweg en de Hooiweg-zuid mogelijk te maken. Er wordt gebruik gemaakt van een in het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord’ opgenomen wijzigingsbevoegdheid.

Ter inzage

Vanaf 5 april tot en met 16 mei 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het ontwerp wijzigingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 216816 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Ontwerp-besluit hogere grenswaarden Van der Meulenweg te Frederiksoord

Met betrekking tot bovengenoemd wijzigingsplanplan maken burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld maken bekend, dat zij het voornemen hebben hogere grenswaarden, op grond van de Wet geluidhinder, vast te stellen voor 6 nieuw te bouwen koloniewoningen aan de Van der Meulenweg te Frederiksoord. Dit is nodig omdat uit akoestisch onderzoek is gebleken, dat de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai voor de nieuw te bouwen woningen hoger is dan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB in de Wet geluidhinder. Het treffen van geluid beperkende maatregelen, waarmee de geluidsbelasting tot de voorkeurgrenswaarde kan worden gereduceerd, is niet mogelijk. Het vaststellen van een hogere grenswaarde van 51 dB is daarom noodzakelijk.  Tegelijk ligt dan ook het bovengenoemde ontwerp-wijzigingsplan van het ter plaatse geldende bestemmingsplan voor dit project ter inzage. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde ligt met ingang van 5 april 2018, gedurende 6 weken ter inzage.

Zienswijze

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 216816 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.