Notitie Reikwijdte en Detailniveau 'Klimaatbuffer Ootmaanlanden en Koningsschut' nabij Uffelte

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken op grond van artikel 7.9 en 7.27 van de Wet milieubeheer bekend dat zij het voornemen hebben een milieueffectrapport voor te bereiden voor het project ‘Klimaatbuffer Ootmaanlanden en Koningsschut’. Dit door middel van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage te leggen.

Om Meppel in de toekomst voor wateroverlast bij Hoogwatersituaties te beschermen, is bestuurlijk afgesproken dat er 400.000 m3 water vanuit de Oude Vaart geborgen moet kunnen worden. De gebieden Ootmaanlanden en Koningsschut zijn hiervoor als retentiegebied aangewezen. Naast de waterbergingsopgave zijn er natuurdoelstellingen voor het projectgebied, die in samenhang met de waterbergingsopgave worden opgepakt. Voor het deelgebied Ootmaanlanden hebben deze betrekking op het tegengaan van de verdroging in het Natura 2000 gebied Holtingerveld en het inrichten van het gebied als Natuurnetwerk Nederland (NNN). De verdroging zal worden tegengegaan door gebiedseigen water vast te houden in de Ootmaanlanden. Verwachting is dat door het vasthouden van het gebiedseigen water de grondwaterstanden in deelgebied Ootmaanlanden hoger zullen worden, en de daarbij passende natuurdoelen zich kunnen ontwikkelen. Als het deelgebied Koningsschut ingericht gaat worden als waterberging, zal de opgave voor waterberging gecombineerd worden met de KRW-opgave om de stuw Koningsschut vispasseerbaar te maken.

Het is verplicht voor ontwikkelingen met mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen om een m.e.r.-procedure te doorlopen. Omdat nadelige gevolgen niet op voorhand kunnen worden uitgesloten wordt een milieueffectrapport (MER) voor het project opgesteld. Het doel van de m.e.r.-procedure is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming te betrekken. In het MER wordt toegewerkt naar hoofdkeuzes die van belang zijn om de ambities voor Ootmaanlanden en Koningsschut te behalen en ongewenste effecten te voorkomen.

Als eerste stap in de m.e.r.-procedure Ootmaanlanden en Koningsschut is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Het doel van deze notitie is het beschrijven voor welke thema’s en op welke wijze onderzoek zal worden verricht in het MER. Verder wordt inzicht gegeven in de voorgenomen ontwikkelingen, de omvang van het onderzoeksgebied en het detailniveau dat benodigd is voor een goede besluitvorming.

Inzage

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau 'Klimaatbuffer Ootmaanlanden en Koningsschut' ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van 3 februari 2021 tot en met 17 maart 2021. De NRD is gedurende openingstijden in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever. In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk de NRD op afspraak in te zien. De NRD is ook digitaal te raadplegen (PDF - 1 MB)

Zienswijze

Vanaf 3 februari 2021 tot en met 17 maart 2021 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 289350 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.