Omgevingsvergunning uitgebreid Eursingerlaan 3 in Havelte

Vanaf 30 juni 2022 tot en met 10 augustus 2022 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, en 2.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning hebben verleend (verzenddatum 30 juni 2022) voor de verbouw en restauratie van een monumentale woonboerderij aan Eursingerlaan 3 in Havelte. De omgevingsvergunning geldt voor de activiteit bouwen en monument.  

Inzage

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage. U kunt een afspraak maken om deze in te zien via 14 0521. Op verzoek kunnen de betreffende stukken ook gemaild worden.  

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan vanaf 30 juni tot en met 10 augustus 2022 beroep worden ingesteld door een belanghebbende.

Voorlopige voorziening

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Contact

Afdeling Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.