Ontwerp omgevingsvergunning Lhee 88a

Vanaf 2 november 2023 tot en met 13 december 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.565AFWLhee88a-0001 willen verlenen voor het legaliseren van een recreatiewoning op het kadastraal perceel gemeente Dwingeloo, sectie M, nummer 2837. Dit perceel maakt deel uit van het vakantiepark Zonnetij, Lhee 88a te Dwingeloo.

Inzage

De stukken kunnen vanaf 2 november 2023 op afspraak worden ingezien.Wij verzoeken u de stukken digitaal te bekijken. 

Digitaal

De stukken zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Vanaf 2 november 2023 tot en met 13 december 2023 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-007237 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.