Ontwerp omgevingsvergunning Lange Drift 4 Wateren

Vanaf 28 juli 2022 tot en met 7 september 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509AFWLangeDrift4-0001 willen verlenen voor het vervangen van de stal en een interne verbouwing voor een groepsaccommodatie voor maximaal 18 personen op het perceel Lange Drift 4 in Wateren.

Inzage

Het ontwerp van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kan op afspraak ingezien worden. De ontwerp-omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing kan vanaf 28 juli 2022 digitaal bekeken worden.

Digitaal

De stukken zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Vanaf 28 juli 2022 tot en met 7 september 2022 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.