Ontwerp omgevingsvergunning Lheebroek 34

ter inzage vanaf 30 juli tot en met 9 september

Ontwerp omgevingsvergunning

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning met  planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509AFWLheebroek34 willen verlenen voor het vergroten van het woonperceel kadastraal perceel M208 (bestemming Wonen-voormalige boerderijpanden) met een gedeelte van perceel M2074, waar nu de bestemming Agrarisch 1 op rust, met op het vergrote stuk de bouw van de schuur en erf en tuininrichting aan Lheebroek 34 in Dwingeloo (zaaknummer 267010).

Ter inzage:

het ontwerp van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Diever. Het ontwerp is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze:

vanaf 30 juli tot en met 9 september kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 267010 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact:

cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.