Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreid Noordswegje 1

Vanaf 4 januari 2024 tot en met 15 februari 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509AFWNoordswegje1-0002 willen verlenen voor het legaliseren van loon- en grondverzet activiteitein aan Noordswegje 1 Wittelte. Deze aanvraag is ingediend voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De voorgaande regelgeving is nog van toepassing.  

Inzage

De stukken kunnen vanaf 3 januari 2024 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u de stukken digitaal te bekijken. 

Digitaal 

De stukken zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijze

Vanaf 4 januari 2024 tot en met 15 februari 2024 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 332918 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.