Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreid Oude Postweg 8 Spier

Vanaf 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509AFWOudepostweg8-0001willen verlenen voor het uitbreiding van Hotel Van der Valk Spier-Dwingeloo aan de Oude Postweg 8 in Spier.

Inzage

De stukken kunnen vanaf 28 december 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u de stukken digitaal te bekijken

Digitaal

De stukken zijn te zien op op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Vanaf 28 december 2023 t/m 7 februari 2024 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-018405 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.