Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreid Trambaanweg 6 Havelte

Vanaf 8 februari 2023 tot en met 22 maart 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509AFWTrambaanwg6-0001 willen verlenen voor het verlengen van een pluimveestal aan Trambaanweg 6 te Havelte.

Inzage

Het ontwerp van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kan vanaf 8 februari 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u vanaf 8 februari 2023 de stukken 

Digitaal

De stukken zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Vanaf 8 februari 2023 tot en met 22 maart 2023 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 329025 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.