Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreid Venesluis 28

Vanaf 17 augustus 2023 tot en met 28 september 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.593.AFWVenesluis28-0001 willen verlenen voor het vergroten van het bestaande bedrijfsgebouw en het realiseren van een laaddock aan de Venesluis 28 te Dwingeloo. 

Inzage 

De stukken kunnen vanaf 17 augustus 2023 op afspraak worden ingezien.

Digitaal

U kunt stukken digitaal zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Vanaf 17 augustus 2023 tot en met 28 september 2023 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2022-213969 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.