Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreid Wittelterweg 24 Wittelte

Vanaf 13 oktober 2022 tot en met 23 november 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.509AFWWittelrwg24-0001 willen verlenen voor het toevoegen van een extra activiteit middels (een) escaperoom(s) op het huidige bedrijf aan de Wittelterweg 24 te Wittelte.

Inzage

De stukken zijn vanaf 13 oktober 2022 op afspraak in te zien. Er kan een afspraak gemaakt worden via 14 0521.

Digitaal 

De stukken zijn vanaf 13 oktober 2022 ook digitaal te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Vanaf 13 oktober 2022 tot en met 23 november 2022 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Graag het zaaknummer 316648 vermelden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.