Ontwerp wijzigingsplan Jan van der Veenweg 2

Vanaf 1 augustus 2019 tot en met 11 september 2019 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 1 augustus 2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan Jan van der Veenweg 2 met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPJanvdVeen2VLV-0003.
Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming bedrijf naar de bestemming wonen.

Ter inzage

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 242091 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.