Ontwerp wijzigingsplan Lheebroek 6 te Dwingeloo

Vanaf 15 augustus 2019 tot en met 26 september 2019 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 15 augustus 2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan Lheebroek 6 met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPLheebroek6DGL-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming sport - manege naar de bestemming wonen – voormalige boerderijpanden.

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 242625 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.