Ontwerp wijzigingsplan Oldendiever 11 Dieverbrug

Vanaf 26 juli 2018 tot en met 5 september 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 26 juli voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan “Wijzigingsplan Oldendiever 11 Diever” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPOldendiever11-0001 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen - Voormalige boerderijpanden’.

Ter inzage

Van 26 juli 2018 tot en met 25 juli 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 221594 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.