Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Bosweg Oude Willem/Hoogersmilde

Vanaf 23 maart 2023 tot en met 4 mei 2023 ter ingzage.

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat zij voornemens zijn om, gelet op de artikelen 2.1, 2.10 en 2.12 (lid 1, sub a, onder 3°) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te weigeren voor onderstaand project. Op basis van artikel 6.5, lid 1 Besluit omgevingsrecht dient de gemeenteraad te verklaren dat hij daartegen geen bedenkingen heeft door middel van een verklaring van geen bedenkingen. De gemeenteraad heeft op 7 maart 2023 een ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen voor deze aanvraag omgevingsvergunning afgegeven. Daarmee is het college voornemens geen medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning.
Project
De aanvraag omgevingsvergunning, welke wordt voorbereid middels de uitgebreide voorbereidingsprocedure, heeft betrekking op de realisatie van een zonnepark (zon-op-land) met een totaalomvang van 46,7 hectare (opwek van 37 MWp), waarbij de oppervlakte aan zonneakker ca 37,08 hectare bedraagt en het overige gedeelte natuurlijk wordt ingericht.. De projectlocatie is gelegen op percelen gesitueerd langs de Bosweg nabij Oude Willem/Hoogersmilde. kadastraal bekend als: gemeente Diever, sectie B, nummers 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4066, 4067, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083 en 4084.  

Inzage

Het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning met bijbehorende stukken alsmede de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen zijn vanaf 22 maart 2023 op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Diever. 

Digitaal

De stukken zijn  ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijze

Vanaf 23 maart 2023 tot en met 4 mei 2023 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 333599 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.