Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018

Vanaf 24 mei 2018 tot en met 4 juli 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Westerveld bekend dat met ingang van 24 mei 2018 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018” met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000579-0001.

In dit bestemmingsplan worden diverse geldende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en partiële herzieningen voor het buitengebied overgenomen en samengevoegd, waarvan de grootste zijn:

  • Bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld 5 juli 2012;
  • Bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied, vastgesteld op 29 maart 2016;
  • Bestemmingsplan Buitengebied, agrarische gronden, vastgesteld op 27 juni 2017.

Omdat tegen laatstgenoemd bestemmingsplan een beroepsprocedure aanhangig is, wordt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in kennis gesteld. Het bestemmingsplan heeft van rechtswege geen gevolgen voor de beroepspositie van de betreffende appellanten. De bedoeling van de juridische samenvoeging tot één bestemmingsplan is, dat de inzichtelijkheid en de digitale raadpleegbaarheid van planologische informatie over percelen in het buitengebied, hiermee  sterk wordt verbeterd.  Er is voorafgaand geen inspraakmogelijkheid geboden, omdat in dit bestemmingsplan geen planologische veranderingen worden meegenomen.

Ter inzage

Vanaf 24 mei 2018 tot en met 4 juli 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 217313 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.