Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Westerveld 2018', gewijzigde versie

Vanaf 1 augustus 2019 tot en met 11 september 2019 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Westerveld bekend dat met ingang van 1 augustus 2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018” met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000579-0002. Dit ontwerpbestemmingsplan betreft een gewijzigde versie van het ontwerpbestemmingsplan dat op  24 mei 2018 ter inzage werd gelegd. In dit ontwerpbestemmingsplan worden diverse geldende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en partiële herzieningen voor het buitengebied overgenomen en samengevoegd, waarvan de grootste zijn: Bestemmingsplan buitengebied, vastgesteld 5 juli 2012; Bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied, vastgesteld op 29 maart 2016; Bestemmingsplan Buitengebied Agrarische gronden, vastgesteld op 27 juni 2017.

Laatstgenoemd bestemmingsplan is op 17 juli 2019 in verband met de ongeldig verklaring van de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS-uitspraak) door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. Dit heeft tot gevolg dat de sterk verouderde bestemmingsplannen buitengebied van de voormalige gemeenten Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder weer van kracht zijn geworden. Toen deze bestemmingsplannen werden vastgesteld werd nauwelijks rekening gehouden met stikstofdepositie op natuurgebieden. Deze bestemmingsplannen bieden onvoldoende bescherming voor de Natura 2000-gebieden. Verder schieten deze inhoudelijk verschillende plannen ernstig tekort als het gaat om beperking van intensieve veehouderij en agrarische bouwmogelijkheden. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2018 voorziet in wettelijke voorbescherming en actuele planologische regelgeving voor het agrarische deel van het buitengebied.

In het aangepaste ontwerpbestemmingsplan zijn ruimtelijke ontwikkelingen die tot een toename van de stikstofdepositie kunnen leiden, geheel uitgesloten.Voor agrarische bedrijven geldt dat de ammoniakemissie en de stikstofdepositie niet mogen toenemen. Interne saldering, waarbij vastgesteld moet worden dat de ammoniakemissie en de stikstofdepositie van het agrarisch bedrijf door de beoogde wijziging van de bedrijfsvoering per saldo niet zal toenemen, is door middel van een afwijkingsbevoegdheid aan het vereiste van een omgevingsvergunning verbonden. Voor (overig) beoogd gebruik van gronden en gebouwen is een algemene bepaling opgenomen, op grond waarvan het doen toenemen van stikstofdepositie is verboden.Hiermee is het ontwerpbestemmingsplan geen bestemmingsplan dat ‘voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling die ten opzichte van de feitelijk aanwezige, planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van het plan leidt tot een toename van stikstofdepositie op overbelaste stikstofgevoelige natuurwaarden in een Natura 2000-gebied’. Voor dit ontwerpbestemmingsplan is geen passende beoordeling als bedoeld in de Wet natuurbescherming vereist. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan wordt met deze randvoorwaarde rekening gehouden.    

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 augustus 2019 in het gemeentehuis in Diever ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 1 augustus 2019 tot en met 11 september 2019  kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 217313 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Degenen die een zienswijze hebben ingediend op het vorige ontwerpbestemmingsplan,  kunnen volstaan met een verwijzing naar die zienswijze.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.