Ontwerpbestemmingsplan Darp

Vanaf 29 augustus 2019 tot en met 23 oktober 2019 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 29 augustus 2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Darp’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000578-0002, met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Darp. De plangrens is als volgt:.

  • Noord: woningen aan de Ruiterweg en het sportcomplex DVSV.
  • Oost: Oosterlaan/Kamperweg.
  • Zuid: Veldweg, inclusief wadizone en o.b.s. de Veldwikke.
  • West: Westerlaan, inclusief wadizone.                                                                                                   

Het bestemmingsplan zal het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan vervangen. Uitgangspunt voor het ontwerp is consolidatie van de bestaande situatie. Geactualiseerd is hetgeen verouderd is. Met verleende vrijstellingen/ontheffingen en nieuwe inzichten is rekening gehouden.
In het ontwerp-bestemmingsplan is de publicatie “Trots op Darp” verwerkt en wel in die zin, dat de kenmerkende woningen (43 stuks), uit de periode van de wederopbouw van het dorp na de 2e Wereldoorlog, zijn aangeduid met ‘karakteristiek’. In de regels is vastgelegd, dat de hoofdvorm in tact moet blijven. De voor de 6 bouwstromen gemaakte uitbreidingsmodellen zijn op de verbeelding en in de regels bij recht mogelijk gemaakt. Een perceel aan de Schoolerve, ten oosten van nummer 16, is, om de bouw van 2 twee-onder-een kap woningen mogelijk te maken, bestemd tot “wonen”.

In De Westervelder van 28 augustus 2019 is bovenstaande tervisielegging gepubliceerd. Vanwege een fout bij het publiceren van dit ontwerpplan verlengen wij de termijn tot en met 23 oktober 2019.

Ter inzage

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de terinzagetermijn (tot en met 23 oktober 2019) kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 249823 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.