Ontwerpbestemmingsplan De Hoek 37 Vledder

Vanaf 28 september 2023 tot en met 8 november 2023 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat met ingang van 28 september 2023, gedurende zes weken, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘De Hoek 37 Vledder’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.Vled2009PHZDHoek37-0001. Met het bestemmingsplan wordt geregeld dat het toegestane gebruik van de woning De Hoek 37 Vledder gewijzigd wordt van een agrarische bedrijfswoning naar een ‘plattelandswoning’ binnen de agrarische bestemming. 

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan kan vanaf 28 september 2023 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u om het ontwerpplan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het ontwerp bestemmingsplan is  te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Vanaf 28 september 2023 tot en met 8 november 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken over het ontwerp bestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-016682 vermelden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.