Ontwerpbestemmingsplan De Valderse Dwingeloo, partiële herziening bedrijventerrein

Van 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat met ingang van 15 maart 2018 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘De Valderse Dwingeloo, partiële herziening bedrijventerrein’, met planidentificatie NL.IMRO.1701.571PHZNijverhwegDW-0002, met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlage. De reden voor het opstellen van de partiële herziening is tweeledig.

1. In het onherroepelijke het bestemmingplan ‘De Valderse Dwingeloo, uitbreiding bedrijventerrein’ is door middel van een aanduiding is geregeld welke bedrijven qua milieucategorie waar zijn toegestaan. In het noordwestelijke deel van uitbreidingsgebied zijn bedrijven toegestaan tot maximaal categorie 3.2. In resterende deel mogen bedrijven tot maximaal categorie 2 zich vestigen. De eigenaar van het bedrijf gevestigd in het pand Nijverheidsweg 28 is van plan in het uitbreidingsgebied een nieuwe fabriekshal te realiseren. Op de te bouwen hal is categorie 3.2 van toepassing. Het gekochte perceel ligt deels binnen de aanduiding 3.2 en deels binnen de aanduiding 2. Daarom kan geen omgevings-vergunning worden verleend. Dit kan worden opgelost door de grens van de aanduiding te verleggen c.q. het categorie 3.2 gebied te vergoten. Daarvoor is onderhavige partiële herziening opgesteld.

2. Binnen de plangrens van het onherroepelijke bestemmingsplan is de oorspronkelijke afschermende beplanting van het bedrijventerrein De Valderse opgenomen met de bestemming Bos. Omdat die beplanting door de uitbreiding geen functie meer heeft is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De bestemming Bos kan worden gewijzigd in Bedrijventerrein. Om pragmatische redenen is er voor gekozen de wijziging in onderhavig plan mee te nemen. Anders zouden 2 procedures moeten worden gevolgd.

Ter inzage

Vanaf 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag bij correspondentie het zaaknummer 215614 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.