Ontwerpbestemmingsplan Dwingeloo, Brink 30 en Kerkpad 1

Ter inzage vanaf 31 januari 2019 tot en met 13 maart 2019.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 31 januari 2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, Brink 30 en Kerkpad 1” met planidentificatie NL.IMRO.1701.573PHZKrkw1Brink31-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het bestemmingsplan is opgesteld om het uitbreiden en upgraden van de bestaande bedrijfsgebouwen behorende bij hotel De Brink en de bouw van een woning, op de locatie van de voormalige gymzaal, mogelijk te maken. Op grond van het geldende bestemmingsplan mogen 8 woon-zorgappartementen worden gerealiseerd. Hiervan wordt afgezien.

Ter inzage

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 235731 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.