Ontwerpbestemmingsplan Dwingeloo, Lhee 78

Vanaf 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 14 februari 2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Dwingeloo, Lhee 78” met planidentificatie NL.IMRO.1701.509PHZLhee78DWG-0002 met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen. Het bestemmingsplan is opgesteld om de agrarische bestemming van het perceel Lhee 78, Dwingeloo en een aangrenzend perceel dat nu een horecabestemming heeft, te wijzigen. Dat perceel wordt aan de agrarische bestemming toegevoegd en als tweede tak van het agrarisch bedrijf ingericht met standplaatsen voor campers. Op het erf van het agrarisch bedrijf wordt een grondopstelling van zonnecollectoren gerealiseerd.

Ter inzage

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 236360 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 14 0521.