Ontwerpbestemmingsplan Kalterbroeken 2017

Vanaf 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend, dat met ingang van 29 maart 2018 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Kalterbroeken 2017’, met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.0000BP000000000576-0002, met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het uitbreidingsplan Kalterbroeken. Het plangebied ligt globaal tussen de Ten Darperweg, Kalteren en de agrarische en natuurgronden ten westen van de kern Diever. Uitgangspunt voor de (gerealiseerde) 1e fase is consolidatie van de bestaande situatie. Voor de 2e fase is het concept ‘Natuurlijk wonen in Kalterbroeken’ ontwikkeld. Dit concept kenmerkt zich door een robuust groen casco dat voorziet in een natuurlijke overgang van de woonwijk naar de natuurzone/buitengebied. Binnen dat casco zijn gebieden gesitueerd die bouwmogelijkheden bieden voor diverse woonmilieus.

Ter inzage

Vanaf 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag bij correspondentie het zaaknummer 217314 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521