Ontwerpbestemmingsplan Middenweg 14 en 15 Vledder

Vanaf 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 7 juni 2018 het ontwerpbestemmingsplan “Middenweg 14 en 15, Vledder”, met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.PHZMiddenweg1415VL-0002, voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet ten eerste in een woonbestemming voor de twee bestaande groepsaccommodaties “Olde Stee” en “Vijverstee” op het perceel Middenweg 15/Lange Wandenweg 2. Ten tweede wordt in het ontwerpbestemmingsplan aan het huidige kampeerterrein “De Bosrand” Middenweg 15 te Vledder, een globale woonbestemming met uitwerkingsverplichting toegekend voor de realisatie van drie riante vrijstaande woningen. De bestaande bedrijfswoning wordt voorshands als reguliere woning gehandhaafd, maar mag in de toekomst worden vervangen door een riante vrijstaande woning.

De ontsluiting van de woningen op de openbare weg blijft op de plek van de huidige in- en uitrit van het campingterrein. Aan de uitwerking van de globale woonbestemming zijn voorwaarden verbonden die in hoofdzaak betrekking hebben op de beoogde hoogwaardige beeldkwaliteit van de toekomstige bebouwing. Aan het uitwerkingsplan is een openbare procedure verbonden. Nadat de openbare procedure voor het uitwerkingsplan is doorlopen, kan een reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning worden aangevraagd. In verband met de planontwikkeling heeft de gemeente een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer gesloten.

Ter inzage

Vanaf 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018.

Waar

In het gemeentehuis gedurende openingstijden.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de terinzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 215953 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.