Ontwerpbestemmingsplan “Ootmaanlanden en Koningsschut” en milieu-effectrapport (MER)

Vanaf 14 juli 2022 tot en met 7 september 2022 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 14 juli 2022  voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Ootmaanlanden en Koningsschut” inclusief MER (milieueffectrapport).

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.579PHOotmaanlandUF-0002.  Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van de gebieden Ootmaanlanden en Koningsschut. Om Meppel voor wateroverlast bij hoogwatersituaties te beschermen is er bestuurlijk afgesproken dat er 400.000 m3 water vanuit de Oude Vaart geborgen moet kunnen worden. Het gebied Ootmaanlanden is aangewezen als retentiegebied. Om dit gebied te kunnen inzetten, wordt water van de Oude Vaart via de Drentse Hoofdvaart naar het gebied Ootmaanlanden geleid. Koningsschut is in een later stadium aangewezen als tweede bergingsgebied om te kunnen voldoen aan de bergingsbehoefte van 400.000 m3. De waterbergingsopgave kan over deze twee gebieden worden verdeeld. Daarnaast is het van belang de verdroging in de Ootmaanlanden en daarmee in het Holtingerveld tegen te gaan. Ook hierover zijn bestuurlijke afspraken (natuurdoelstellingen vanuit Natura2000 en NNN) gemaakt. De verdroging zal worden tegengegaan door gebiedseigen water vast te houden in de Ootmaanlanden.

Milieu-effectrapportage (MER)
Het is verplicht om voor plannen en projecten met mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen een m.e.r.-procedure te doorlopen. Het doel van de m.e.r.-procedure is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming te betrekken. Gekoppeld aan het bestemmingsplan “Ootmaanlanden en Koningsschut” is een gecombineerd plan-/ projectMER opgesteld, verder MER genoemd: Een planMER, omdat er voor het bestemmingsplan een passende beoordeling is opgesteld en een projectMER, omdat er voor het aanleggen van waterberging sprake is van een zogenaamde functiewijziging. Deze functiewijziging is formeel niet m.e.r.-plichtig, maar (vormvrij) m.e.r.-beoordelingsplichtig. Er is voor gekozen de mogelijke effecten van deze functiewijziging te betrekken in het MER.  Dit MER brengt de milieueffecten van de beschouwde alternatieven in beeld en ondersteunt de keuze van het voorkeursalternatief, zoals is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. In het MER wordt toegewerkt naar hoofdkeuzes die van belang zijn om de ambities voor Ootmaanlanden en Koningsschut te behalen en ongewenste effecten te voorkomen. De stukken zijn als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegd.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het MER kan op afspraak ingezien worden. Wij verzoeken u vanaf 14 juli 2022 het ontwerpbestemmingsplan en MER digitaal te bekijken. In verband met de vakantieperiode wordt het plan twee weken langer ter inzage gelegd dan gebruikelijk.

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan met bijlagen is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijze

Vanaf 14 juli 2022 tot en met 7 september 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Eventuele zienswijzen met betrekking tot de MER kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 308715 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.